GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře uděluji coby subjekt údajů souhlas Red elephant s.r.o. („Správce“) se zpracováním svých níže uvedených osobních údajů. Prohlašuji, že můj souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

Konkrétně uděluji Správci souhlas se zpracováním svých následujících osobních údajů:

jméno a příjmení;
datum narození;
adresa trvalého pobytu;
číslo bankovního účtu;

a to pro účel, kterým je podpora financování volební kampaně nebo marketingové účely spojené s kampaní kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane-li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností.

Souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení. Souhlas lze kdykoliv odvolat.


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

1) Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Subjektem údajů je fyzická osoba, která Správci poskytla svoje osobní údaje v souvislosti se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách josefstredula.cz nebo pro marketingové účely související s prezidentskou kampaní Josefa Středuly.

2) Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování je:

  1. souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě subjektů, kteří udělili zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách josefstredula.cz nebo pro marketingové účely související s prezidentskou kampaní Josefa Středuly
  2. plnění právních povinností Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, případně oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (spočívající v podpoře kandidatury Josefa Středuly), v případě subjektů údajů, které budou využity k marketingovým účelům ve spojitosti s prezidentskou kandidaturou Josefa Středuly
     

3) Účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

  1. podpora financování volební kampaně kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 (případně v roce 2022, nastane-li volba prezidenta dříve) a plnění souvisejících zákonných povinností v případě subjektů údajů, kteří udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredula.cz.
  2. marketingové účely podporující kandidáta Josefa Středuly na volbu prezidenta republiky v roce 2023 a plnění souvisejících zákonných povinností v případě subjektů údajů, kteří vyplnili a podepsali související dokumenty.
     

4) Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

Správce zpracovává následující kategorie osobní údajů:

  1. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefon, email, kontakt na sociální sítě v případě subjektů údajů, kteří podpoří marketingové aktivity ve spojitosti s prezidentskou kandidaturou Josefa Středuly
  2. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a číslo bankovního účtu v případě subjektů údajů, kteří udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na pole „souhlasím“ a odesláním darovacího formuláře na internetových stránkách stredula.cz.

případně další osobní údaje, obdrží-li Správce k jejich zpracování souhlas nebo získá-li jiný právní základ pro jejich zpracování.

5) Příjemci osobních údajů

Příjemci zpracovávaných osobních údajů je Red elephant s.r.o.

Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

6) Doba zpracovávání osobních údajů

V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti Správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán.

7) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se subjektu údajů týkají a které subjekt údajů poskytl Správci. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

8) Kontaktní údaje Správce v otázkách zpracování osobních údajů

Správce lze v otázkách zpracování osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese: info@redelephant.cz.